Finansiere en Eiendom i Frankrike

Finansiere en Eiendom i Frankrike

For mer informasjon vedrørene finansiering ved boligkjøp vennligst fyll inn skjemaet nedenfor...

Flertallet av Knight Frank kunder velger å søke om boliglån i Frankrike, ikke alle har euro som valuta hjemme og andre ser fordelen med å drive den franske eiendommen som en adskilt virksomhet. Det er fordelaktig å ha boliglån i Frankrike når alle eiendomsutgiftene og leieinntektene er i euro og i Frankrike.

Hovedårsaken til at en person som ikke er bofast i Frankrike, tar opp et lån gjennom oss i en fransk bank, er den franske arveavgiften (opptil 40 % av eierandelen i eiendommen) og formueskatten. For å unngå disse avgiftene kan det tas opp et lån på 80 % i Frankrike og dermed reduseres formuen og dermed også grunnlaget for arveavgiften.

Du kan velge mellom et lån med tilbakebetaling av både renter og avdrag eller et lån hvor du kun betaler renter. Uansett er renten som tilbys utlendinger i Frankrike, nokså lav sammenlignet med gjennomsnittet i Europa.

Ta deg gjerne tid til å lese gjennom dette dokumentet for å lære mer om det franske lånesystemet og hvordan du kan benytte deg av det. Kontakt oss gjerne direkte med spørsmål eller behov, vi hjelper våre kunder med over € 20 000 000 per år i lån og kan få hele prosedyren til å bli en avslappende opplevelse for deg og din familie.

Kredittinstitusjoner som innvilger boliglån, er utsatt for at låntakeren forsømmer lånet. Dette kan utgjøre en betydelig risiko for långiveren tatt i betraktning de høye beløpene og lengden på avdragstiden (maks. 30 år). Det er forståelig at disse institusjonene ber om garantier for å sikre at låntakers gjeld tilbakebetales fullt ut.

Garantiene kan deles inn i to hovedformer: sidesikkerhet i form av fast eiendom som låntaker stiller som pant, og kausjonsavtaler som involverer en kausjonist som betaler låntakers gjeld ved betalingsunnlatelse. Diverse andre ordninger gir også sikkerhet til utlånsinstitusjonene for lånene de innvilger låntakerne.

Det finnes to adskilte former for sidesikkerhet: pantelån og långivers panterett. Et pantelån kan brukes til å garantere alle typer eiendomstransaksjoner. Flere pantelån kan tas opp for samme eiendom forutsatt at summen av pantelån ikke overstiger den totale verdien av de underliggende aktiva. Panteretten er ikke tilgjengelig for alle typer lån: Det er vesentlig at den finansierte faste eiendommen allerede er oppført på tidspunktet da sikkerheten opprettes. Derfor kan denne formen for sidesikkerhet ikke benyttes for eiendomstransaksjoner som involverer ikke-ferdigstilte boliger, bygging av en privat bolig eller oppussingsarbeid.

Sikkerheter i form av sidesikkerhet fortsetter å gjelde i en periode på to år etter siste terminbetaling på lånet det skulle sikre, og avsluttes automatisk først etter denne perioden har utløpt. Hvis låntakeren ønsker å selge eiendommen sin før slutten av denne toårsperioden, må han derfor slette pantelånet, noe som selgeren må betale for. Slettingen av pantelånet forutsetter at overdragelsen utføres og bekreftes av en notar.

Sikkerhetsavtaler: Prinsippet med sikkerhet er basert på en tredjepart (kausjonisten) som forplikter seg til å betale tilbake den utestående gjelden dersom låntaker skulle misligholde sine forpliktelser. I motsetning til det vanlige pantelånet eller panteretten er det ikke nødvendig å få sikkerhetsavtalen bekreftet av en notar, og kostnaden for sikkerheten er ikke regulert.
Avhengig av institusjonen som gir sikkerheten, beløper utgiftene tilknyttet sikkerhetsavtalen seg til ca. 1 % av lånet. Sikkerhetsavtaler tilbyr stor fleksibilitet dersom låntakeren bestemmer seg for å selge eiendommen sin. I motsetning til sidesikkerhet kreves det ingen slettingsprosedyre dersom eiendommen skulle selges før slutten av låneperioden. Sikkerheten faller automatisk bort med innbetalingen av siste terminbeløp på lånet selv om lånet tilbakebetales tidlig. En annen fordel består i at låntaker kan selge sin eiendom på eget initiativ for å tilbakebetale sin gjeld dersom han har økonomiske vanskeligheter, istedenfor at den tvangsselges. Når det gjelder pris, er sikkerhetsavtaler ikke billigere enn sidesikkerhet og kan være dyrere enn en panterett.

Andre typer sikkerheter: For visse typer låntakere og visse typer eiendomstransaksjoner kan finansinstitusjoner akseptere aksjer og andeler som eies av låntaker som sikkerhet for et lån. Dette innebærer pantsetting av verdipapirer til låneinstitusjonen som vil beholde dem dersom låntaker misligholder lånet. Avhengig av typen sikkerhet vil banken endre dekningsgraden til de pantsatte verdipapirene. Når det gjelder aksjer med svært svingende verdi, kan dermed kredittinstitusjoner kreve at verdien av den pantsatte porteføljen skal være minst lik 150 % av det innvilgede lånet. Denne typen sikkerhet kan kombineres med de to hovedformene beskrevet ovenfor: sidesikkerhet og sikkerhetsavtaler.